Mzuri CFI Śląsk

Mzuri CFI Śląsk to spółka inwestowania grupowego, inwestująca w nieruchomości na terenie Śląska. Jej celem jest budowa portfela nieruchomości przez zakup wynajętych kamienic generujących dochód z czynszów, następnie stopniowy remont i podniesienie wartości wybranych budynków, zakończony sprzedażą gotowych lokali lub zatrzymaniem ich w portfelu i wynajmem przy wyższych niż dotychczas stawkach czynszu. Proces ten będzie wielokrotnie powtarzany w celu maksymalizacji zwrotu dla inwestorów.

Dodatkowo spółka zajmuje się rewitalizacją niezamieszkałych kamienic (zgodnie ze swoją misją), zabudową wolnych działek, a także nabywaniem i wynajmowaniem pojedynczych mieszkań.

Niemal identyczną strategię inwestycyjną realizuje w Łodzi spółka Mzuri CFI Łódź.

Zobacz prezentację spółki.

Dlaczego warto zainwestować?

Bezpieczne lokowanie środków

Kapitał zabezpieczony realnymi aktywami z wpisem do Księgi Wieczystej.

Spółka realizuje zatwierdzoną strategię inwestycyjną, której nie można zmienić bez zgody wspólników.

Spółka nie inwestuje w papiery wartościowe, nie udziela poręczeń ani gwarancji.

Ponadprzeciętne zyski

W dziesięciu największych miastach Polski ceny ofertowe za wynajem systematycznie rosną, a rentowność najmu znacząco przekracza alternatywne inwestycje (raport mBanku na temat rynku nieruchomości).

Jasno określony cel

Spółka ma jasno określony cel: remont i budowa nieruchomości na terenie konurbacji górnośląskiej w celu sprzedaży i wynajmu mieszkań.

Niska bariera wejścia i łatwe wyjście

Możliwość zainwestowania już od 10 tys. zł.

Udziały w spółce można odsprzedaż (gwarancja odkupienia udziałów przez Mzuri) lub umorzyć.

Udział w inwestowaniu flippingowym

Najbardziej intratna forma inwestowania, polegająca na kupnie i zyskownej sprzedaży nieruchomości po wcześniejszym podniesieniu jej wartości.

Inwestycja wymagająca znacznego kapitału, dzięki inwestowaniu grupowemu dostępna dla każdego.

Spokojnie budujesz swoją wolność finansową

To nie Ty, ale Twoje pieniądze pracują na Ciebie! Uzyskujesz stałe dochody z wynajmu mieszkań, których jesteś współwłaścicielem.

Nie tracisz cennego czasu i nie musisz znać się na inwestowaniu w nieruchomości! Wszystko zrobią to za Ciebie specjaliści z Grupy Mzuri.

Jak w praktyce działa Mzuri CFI Śląsk?

Wpłata kapitału

Minimalna wielkość kapitału to 10 tys. zł.

Zakup nieruchomości

Kupujemy atrakcyjne inwestycyjnie nieruchomości na terenie Śląska.

Stopniowe podnoszenie wartości

Zakupione nieruchomości są stopniowo remontowane, przez co podnosimy ich standard i wartość.

Sprzedaż / wynajem mieszkań

Wyremontowane mieszkania zostaną sprzedane bądź pozostaną w portfelu spółki i będą stale wynajmowane.

Regularna wypłata zysku

Spółka docelowo będzie regularnie wypłacała inwestorom dywidendę z przeciętną prognozowaną stopą zwrotu 7%.

Zainwestuj z nami!


10-50 tys. zł51-100 tys. zł101-150 tys. zł151-200 tys. złpowyżej 200 tys. zł

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mzuri Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 221/1, NIP: 1132868291.

więcej

Przekazane dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: odo@mzuri.pl. Więcej w naszej Polityce prywatności.

mniejPotrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj!

Istnieją trzy sposoby wyjścia z inwestycji:

 1. sprzedaż udziałów innemu inwestorowi (Mzuri zobowiązuje się do pomocy inwestorowi w sprzedaży),
 2. skorzystanie z funduszu Mzuri w wysokości 1 000 000 zł na wykup udziałów od inwestorów,
 3. umorzenie udziałów w spółce.

W przypadku wycofania się z inwestycji przed upływem 18 miesięcy spółka zwraca inwestorowi 80% wartości nominalnej udziałów.

Po 18 miesiącach wypłacana jest wartość bilansowa udziałów, uwzględniająca wzrost cen nieruchomości w Katowicach.

Projekty rentierskie realizowane są stale bez określonego horyzontu czasowego. Inwestor może zarabiać na swoich udziałach do końca swojego życia, a następnie przekazać je potomnym.

Czas realizacji projektów deweloperskich to od 12 do 24 miesięcy, w zależności od inwestycji.

Inwestycja jest zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej nieruchomości.

Oczywiście. Wielu inwestorów Mzuri CFI inwestuje mieszkając w innych krajach. Nasi specjaliści chętnie pomogą we wszelkich formalnościach.

Aby objąć udziały zmarłego Wspólnika spadkobiercy są zobowiązani złożyć Zarządowi Spółki odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Należy zapłacić podatek od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatek Belki. Na koniec roku każdy inwestor otrzymuje od nas odpowiednią deklarację, którą powinien przesłać do swojego Urzędu Skarbowego.

Tak. Wielu naszych inwestorów inwestuje jako firma.

 1. Podpisujesz przedwstępną umowę objęcia udziałów i przesyłasz jej skan do Mzuri CFI Śląsk. Jeśli chcesz podpisać umowę w formie papierowej, prześlij nam dodatkowo dwa podpisane egzemplarze pocztą.
 2. W ciągu kilku dni odsyłamy Ci skan podpisanej przez nas umowy oraz (opcjonalnie) podpisany egzemplarz umowy papierowej.
 3. W ciągu 5 dni od otrzymania od Mzuri CFI Śląsk obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dokonaj wpłaty całości zadeklarowanego kapitału na numer konta wskazany w umowie.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania od Mzuri CFI Śląsk obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dostarcz do biura Mzuri CFI Śląsk w Warszawie pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza* ściśle wg wzoru przekazanego przez Mzuri CFI Śląsk. Pełnomocnictwo może być dostarczone do biura Mzuri CFI Śląsk osobiście lub kurierem.
 5. Inwestor przystępując do Mzuri CFI Śląsk staje się wspólnikiem w spółce. Otrzymuje wówczas dostęp do Strefy Inwestora, gdzie znajdzie aktualne informacje i dokumenty na temat procesu inwestycyjnego.

* W przypadku inwestorów mieszkających za granicą pełnomocnictwo może być sporządzone w formie wymaganej przez prawo kraju zamieszkania. Zwykle będzie to forma notarialnego poświadczenia podpisu.

W przypadku Mzuri CFI Śląsk wypłaty będą realizowane po zakończonym roku obrotowym.

W spółce Mzuri CFI 2 wypłaty realizowane są trzy razy w roku: dwa razy jako zaliczki na poczet dywidendy (w marcu i czerwcu), i po zakończeniu roku obrotowego (luty), jako saldo dywidendy za dany rok obrotowy.

Przy projektach deweloperskich, dywidenda wypłacana jest po zakończeniu projektu, czyli po sprzedaży zrealizowanej nieruchomości.

Kapitał może być zwiększany w zależności od potrzeb (np. zakup kolejnej nieruchomości do portfela spółki), przez kolejne nabory inwestorów.

Artur Kaźmierczak – prezes zarządu Mzuri CFI Śląsk, partner współzarządzający Grupą Mzuri
Jan Dziekoński – członek zarządu Mzuri CFI Śląsk, prezes zarządu Mzuri Investments
Jarosław Kalinowski – członek zarządu Mzuri CFI Śląsk, wizeprezes zarządu Mzuri Investments

Artur Bartnicki – prezes zarządu Mzuri sp. z o.o.
Sławek Muturi – założyciel Grupy Mzuri
Tomasz Żegota
Agnieszka Woźniakowska – przedstawicielka inwestorów Mzuri CFI Śląsk
Marek Zygowski – przedstawicielka inwestorów Mzuri CFI Śląsk

Raz do roku, na zakończenie roku obrachunkowego, zostaje zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników Mzuri CFI Śląsk celem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki – Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Spółka gwarantuje wszystkim Inwestorom jednakowy dostęp do informacji.

System komunikacji z udziałowcami Mzuri CFI Śląsk umożliwia regularne uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania procesów inwestycyjnych. W trakcie całego procesu inwestowania inwestorzy cyklicznie otrzymują informacje dotyczące postępów w realizacji założeń strategii inwestycyjnej:

 • co ok. 3 miesiące przygotowywany jest raport prezentujący aktualne dane finansowe i podsumowujący wykonane w ostatnim i zaplanowane na najbliższy okres działania,
 • Strefa Inwestora, dostępna ze stron internetowych Mzuri (dostęp limitowany hasłem), w której na bieżąco zamieszczane są informacje związane z realizowanymi projektami i działalnością spółki,
 • komunikacja mailowa,
 • menedżer projektu, dedykowany spółce Mzuri CFI Śląsk, który zobowiązany jest m.in. do realizacji polityki informacyjnej.
Skontaktuj się z nami