Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin wydany jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:
   a) rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Mzuri Investments sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.mzuricfi.pl.
   b) warunki składania formularza elektronicznego celem przedstawienia oferty,
   c) warunki zapisu do newsletterów.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.mzuricfi.pl.
  3. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.
  4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z Usługi jest sąd właściwy dla siedziby spółki Mzuri Investments lub miejsca zamieszkania Użytkownika.
  5. Mzuri Investments przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

   

  Definicje

  1. Administrator danych osobowych – zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ww. ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Mzuri Investments sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 221/1, 02-087 Warszawa, NIP: 1132868291.
  2. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.).
  3. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” w ramach strony www.
  4. Strona www – strona internetowa Mzuri CFI, dostępna pod adresem www.mzuricfi.pl.
  5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  6. Użytkownik – podmiot korzystający z usług Mzuri Investments, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  7. Usługa – funkcjonalność strony www umożliwiająca Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Mzuri poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zamówienie rozmowy telefonicznej, zapisania się do Newslettera, a także dostęp do modułów informacyjnych, dedykowanych klientom Mzuri.
  8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi.

   

  Usługi świadczone drogą elektroniczną

    1. Newsletter:
     a) wiadomość elektroniczna z najnowszymi informacjami dotyczącymi tematyki związanej z działalnością i usługami Mzuri, mogąca zawierać również informacje promocyjne i handlowe, przesyłana na adres mailowy wskazany przez Użytkownika,
     b) usługa świadczona jest bezpłatnie, na czas nieokreślony,
     c) informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Mzuri, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny; podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Newsletter”.
    2. Site Call:
     a) narzędzie pozwalające Użytkownikom zamówić rozmowę z przedstawicielem Mzuri,
     b) usługa jest bezpłatna i świadczona jednorazowo w odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika.
    3. Formularz kontaktowy:
     a) forma kontaktu Użytkownika z Mzuri, umożliwiająca szybkie przesłanie wiadomości zawierającej treść oraz dane kontaktowe Użytkownika, dzięki którym przedstawiciele Mzuri będą mogli się z nim skontaktować,
     b) usługa jest bezpłatna i świadczona jednorazowo w odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika.
    4. Strefa Inwestora:
     a) moduł na stronie mzuricfi.pl, dostępny tylko dla udziałowców poszczególnych spółek celowych Mzuri CFI (dostęp limitowany hasłem), gdzie zamieszczane są aktualne informacje związane z realizowanymi projektami i działalnością danej spółki,
     b) usługa bezpłatna, świadczona do czasu pozostawania przez Użytkownika udziałowcem spółki.

     

    Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

    1. Mzuri świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub w indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Użytkownika.
    2. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, na stronie www.mzuricfi.pl. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
    3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług.
    4. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika strony www Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
    5. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
    6. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją Usługi.

     

    Warunki techniczne świadczenia usług

    1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz włączenie obsługi JavaScript i plików cookies.
    2. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS. 3. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu zalecamy darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony adobe.com.
    3. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

     

    Ochrona danych osobowych

    1. Mzuri Investments, jako administrator danych osobowych Użytkownika, przetwarza jego dane osobowe w celu odpowiedzi na kontakt ze strony użytkownika (zapytanie za pośrednictwem formularza, zamówienie rozmowy telefonicznej) i przekazanie mu informacji na temat swojej oferty. W zależności od wyrażonych przez Użytkownika zgód, administrator może wykorzystywać przekazane dane również w innych celach marketingowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz w celach archiwalnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
    3. Mzuri Investments przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    4. Mzuri przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym Podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

     

    Reklamacje

    1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: biuro@mzuri.pl bądź pisemnie na adres Mzuri Investments, al. Niepodległości 221/1, 02-087 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja e-usługi”.
    2. Reklamację należy złożyć nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
    3. By reklamacja mogła zostać rozpatrzona musi zawierać opis problemu będącego jej podstawą oraz datę i godzinę jego wystąpienia.
    4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
    5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

     

    Postanowienia końcowe

    1. Mzuri Investments zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie mzuricfi.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
    2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 listopada 2018 r.