Regulamin programu „Poleć znajomym Mzuri CFI”

1. Definicje:

a. Zachęcony – osoba fizyczna lub prawna, która z polecenia Polecającego zdecydowała się objąć udziały w jednej ze spółek Mzuri CFI.

b. Polecający – osoba fizyczna nie mająca podpisanej z Mzuri Investments sp. z o.o. ani z żadną spółką Mzuri CFI umowy o współpracy w zakresie pozyskiwania kapitału do Mzuri CFI, która podpisała z Mzuri CFI Przedwstępną Umowę Objęcia Udziałów („Umowa”), dostarczyła pełnomocnictwo zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz dokonała wpłaty kapitału na konto Mzuri CFI zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, na polecenie której Zachęcony zdecydował się objąć udziały w Mzuri CFI.

c. Inwestor w Mzuri CFI – osoba fizyczna lub prawna.

d. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne od Mzuri Investments Polecającemu w zamian za polecenie inwestycji w spółki Mzuri CFI.

2. Polecający, na polecenie którego Zachęcony zdecydował się objąć udziały w Mzuri CFI, uprawiony jest do otrzymania Wynagrodzenia w wysokości 1% (jeden procent) od kwoty zainwestowanej w spółkę Mzuri CFI przez Zachęconego.

3. Dodatkowo, jeżeli Zachęcony lub Zachęceni przez Polecającego zainwestują w spółki Mzuri CFI łącznie minimum 500 000 (pięćset tysięcy) złotych, Polecający bedzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia w wysokości 1% (jeden procent) od kwoty, którą sam zainwestuje w spółki Mzuri CFI po dacie, w której Zachęcony lub Zachęceni przez Polecającego zainwestują w spółki Mzuri CFI łącznie minimum 500 000 zł. Przez zainwestowanie rozumie się spełnienie łącznie wszystkich warunków wskazanych w ust. 6 poniżej.

4. Zachęcony może wskazać tylko jedną osobę jako Polecającego.

5. Wskazując Polecającego Zachęcony wyraża tym samym zgodę na ujawnienie Polecającemu przez Mzuri CFI kwoty zainwestowanego w Mzuri CFI kapitału, w celu prawidłowego wyliczenia Wynagrodzenia.

6. Warunki, które muszą być łącznie spełnione w celu wypłacenia Polecającemu Wynagrodzenia, o którym mowa powyżej:

a. Zachęcony przesłał do Mzuri Investments sp. z o.o. podpisaną przez siebie Umowę oraz w treści maila (lub listu zwykłego) poinformował, że przystępuje do spółki Mzuri CFI z polecenia Polecającego podając jego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wyrażając zgodę na ujawnienie Polecającemu kwoty zainwestowanej przez Zachęconego.

b. Polecający zaakceptował niniejszy regulamin oraz potwierdził, że Zachęcony przystępuje do Mzuri CFI z jego polecenia.

c. Zachęcony przekazał do Mzuri Investments sp. z o.o. oryginał pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz dokonał wpłaty kapitału na konto Mzuri CFI zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

7. Wynagrodzenie przysługuje Polecającemu jedynie za pierwsze objęcie przez Zachęconego udziałów w spółce Mzuri CFI. W przypadku objęcia kolejnych udziałów w tych spółkach Wynagrodzenie nie przysługuje.

8. Wynagrodzenie płatne będzie Polecającemu przez Mzuri Investments sp. z o.o. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku za miesiąc, w którym spełniony został ostatni z warunków opisanych w punkcie 3. powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Mzuri Investments faktury VAT lub rachunku. Faktura lub rachunek wystawione będą na:

Mzuri Investments sp. z o.o.
Al. Niepodległości 221 lok. 1
02-087 Warszawa
NIP: 113-286-82-91

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (6 lutego 2019 roku) i obowiązuje do odwołania. Jednocześnie niniejszy Regulamin zastępuje poprzednie regulaminy dotyczące wynagrodzenia za polecenia inwestorów.

10. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne lub sprawy sporne będzie rozstrzygał jednostronnie Zarząd Mzuri Investments sp. z o.o.

Artur Kaźmierczak
Członek zarządu
Mzuri Investments sp. z o.o.