Mzuri CFI Alfa kupuje mieszkania na wynajem po atrakcyjnych rynkowo cenach, przeprowadza ich remont, a następnie je wynajmuje i sprzedaje z zyskiem.

Mzuri CFI Alfa to wehikuł zamknięty - Inwestorzy przystępować mogli do Spółki tylko do 14 grudnia 2015 roku.

Spółka poszukuje atrakcyjnych inwestycyjnie mieszkań na terenie Polski, w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Nieruchomości te charakteryzuje niższa od rynkowych cena zakupu, ponieważ przeważnie wymagają one generalnego remontu, adaptacji do celów mieszkaniowych, pochodzą z aukcji / licytacji (poza komorniczymi) itp.

Mzuri CFI Alfa nie nabywa nieruchomości spekulacyjnie, by zarabiać jedynie na wzroście ich wartości.

Mzuri Investments – która szuka nieruchomości na rzecz Mzuri CFI Alfa - potrafi wykorzystać ukryte walory nieruchomości i podwyższyć ich potencjał najmu wykorzystując wieloletnie doświadczenie spółki w tej branży.

 • Przez okres pierwszych 5 lat zysk Spółki będzie w całości re-inwestowany w celu powiększenia majątku i wygenerowania jeszcze wyższej stopy zwrotu w następnym okresie inwestycyjnym. Po 1-2 latach funkcjonowania Spółki zapewne zwrócimy się do banków o kredyt inwestycyjny w umiarkowanej wysokości, w celu szybszej rozbudowy majątku.

 • Po 5 latach nastąpi przejście na model rentierski czyli regularne wypłacanie Inwestorom zysków z najmu (opcja domyślna) albo Inwestorzy podejmą decyzję o wyborze jednej z wielu możliwych opcji:
  • kontynuacja akumulowania kapitału przez kolejny kilkuletni okres,
  • dystrybucja np. 50% zysków z najmu i re-inwestowanie pozostałych 50% przez okres kolejnych 5 lat,
  • zakończenie inwestycji – wypłata zysku i kapitału,
  • lub inne możliwości...


Podstawową ideą powołania Mzuri CFI Alfa było umożliwienie objęcia udziałów maksymalnie szerokiej grupie Inwestorów. Dlatego minimalny limit dla inwestowania w ramach Mzuri CFI Alfa wynosił jedynie 10 000 zł.


Zasady wyjścia z inwestycji


Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez:
 • odsprzedaż całości lub części udziałów innemu Inwestorowi
 • odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI Alfa, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (przed upływem pierwszych pięciu lat od objęcia udziałów środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z wycofaniem kapitału – patrz tabela poniżej).

WYCOFANIE KAPITAŁU ZWROT WPŁACONYCH ŚRODKÓW OPŁATA ZA WYCOFANIE KAPITAŁU
PRZED 01.01.2018 75% 25%
MIĘDZY 01.01.2018 a 31.12.2019 80% 20%
MIĘDZY 01.01.2020 a 31.12.2020 90% 10%
PO 01.01.2021 100% 0%

Bezpieczna polityka inwestycyjna

 • Kapitał Mzuri CFI Alfa jest inwestowany tylko w nieruchomości (jedynie w przypadkach gdy środki będą oczekiwać na zaangażowanie w nieruchomości, dopuszczalne są inwestycje w lokaty bankowe)
 • Zabezpieczenie w postaci wpisów do Ksiąg Wieczystych
 • Zarząd Spółki ma zakaz udzielania gwarancji, poręczeń itp. – to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej
 • Każdorazowa inwestycja poprzedzana jest analizą ryzyka
 • Ryzyko jest rozproszone dzięki inwestowaniu w różnych miastach Polski i nabywaniu różnych typów nieruchomości
 • Ostrożne wykorzystanie finansowania kredytem bankowym (maks. 50% wartości aktywów)

Mzuri CFI Alfa wykorzystuje sprawdzony model zarządzania ryzykiem Grupy Mzuri umożliwiający bieżące przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka mogącego mieć wpływ na terminowość i zyskowność realizowanych projektów. Na model zarządzania ryzykiem Mzuri CFI Alfa składają się regularnie aktualizowane procesy i procedury umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem, jakie napotykają inwestycje o znacznej wartości.

Strategią Mzuri CFI Alfa jest aktywne lokowanie aktywów w mieszkania i kamienice. Celem inwestowania będą tylko nieruchomości*.

Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami