Strategią Mzuri CFI 2 jest aktywne lokowanie aktywów w nieruchomości mieszkaniowe, przeprowadzenie ich remontu, wynajęcie, a następnie długoterminowe czerpanie korzyści z czynszu najmu.

Przez cały czas możliwe jest zwiększanie kapitału zakładowego spółki poprzez dodatkowe wpłaty obecnych udziałowców, bądź poprzez wpłaty dokonywane przez nowych inwestorów. Pozwoli to na zwiększenie liczby przeprowadzonych inwestycji i ma na celu stworzenie zrównoważonego portfela projektów i aktywów generujących dochód. Dzięki temu ryzyko będzie zminimalizowane, ponieważ całość kapitału nie będzie zainwestowana w jeden projekt, tylko w szereg nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych w największych miastach całej Polski.

Mzuri CFI 2 poszukuje atrakcyjnych inwestycyjnie mieszkań na terenie Polski, w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, w których zarządzanie najmem może być obsłużone przez Mzuri Sp. z o.o. Nieruchomości te charakteryzuje niższa od rynkowych cena zakupu, ponieważ przeważnie wymagają one generalnego remontu, adaptacji do celów mieszkaniowych, pochodzą z aukcji / licytacji itp.

Mzuri Investments – która szuka nieruchomości na rzecz Mzuri CFI 2 - potrafi wykorzystać ukryte walory nieruchomości i podwyższyć ich potencjał najmu wykorzystując wieloletnie doświadczenie spółki w tej branży.

Pierwszy rok obrotowy (do dnia 30.09.2016) Spółka przeznaczyła na budowę portfela mieszkań (poszukiwanie ofert, zakup, remont, wynajęcie). Zysk wypracowany w drugim roku obrotowym (od 01.10.2016 do 30.09.2017) nie osiągnął jeszcze docelowego poziomu, więc pierwsze wypłaty dywidendy dla Inwestorów będą w granicach 3% w skali roku. Docelowa stopa zwrotu na poziomie ok. 7% rocznie osiągnięta zostanie w trzecim roku (od 01.10.2017 do 30.09.2018) i pozostanie już na tym poziomie przez kolejne lata. 

Aktualna opłata za dołączenie do Mzuri CFI 2, które przynosi już dochód z wcześniej nabytych i wynajętych mieszkań, wynosi 100 zł za 1 udział. Opłata za przystąpienie jest związana m.in. z kosztami dokapitalizowania spółki, udziału w dywidendzie za cały rok obrotowy mimo krótszego okresu inwestowania, odzwierciedla też niższe ryzyko, jakie ponosi nowy Inwestor przystępujący do Mzuri CFI 2, w stosunku do osób, która zainwestowała we wcześniejszych etapach (np. przed rozpoczęciem zakupu mieszkań) i otrzymywały niższą dywidendę. Cena ta obowiązuje do 30 września 2018 roku. Przystąpienie do spółki w tym terminie uprawnia Inwestora do otrzymania całej dywidendy jeszcze za rok obrotowy rozpoczynający się 1 października 2018 r. i kończący się 30 września 2019. Począwszy od października 2018 do stycznia 2019 roku cena wzrośnie do 125 zł, jednakże Inwestor nie będzie uprawniony do pierwszej zaliczki na poczet dywidendy (marzec 2019 r.) za ten rok obrotowy, a dopiero od drugiej zaliczki (lipiec 2019 r.). Środki należne Inwestorowi z pierwszej zaliczki zostaną wypłacone dopiero w saldzie dywidendy po zamknięciu roku obrotowego. 

Podstawową ideą powołania Mzuri CFI 2 było umożliwienie objęcia udziałów maksymalnie szerokiej grupie Inwestorów. Dlatego minimalny limit dla wpłat w ramach Mzuri CFI 2 wynosi 11.000 zł. (okres 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.).


Zasady wyjścia z inwestycji


Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez:
  • odsprzedaż całości lub części udziałów innemu Inwestorowi (dotychczasowe transakcje sprzedaży następowały w cenach ok. 1035-1080 zł za udział)
  • odkupienie udziałów przez Mzuri w razie przedłużającej się sprzedaży innemu Inwestorowi (więcej informacji w deklaracji odkupienia udziałów)
  • odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 2, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (przed upływem roku od objęcia udziałów środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z wycofaniem kapitału – patrz tabela poniżej).

WYCOFANIE KAPITAŁU PRZEZ UMORZENIE UDZIAŁÓW LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW KWOTA ZWRÓCONA INWESTOROWI
PRZED UPŁYWEM PIERWSZEGO ROKU OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW 80% wartości nominalnej udziałów
PO UPŁYWIE ROKU OD MOMENTU OBJĘCIA UDZIAŁÓW 100% wartości bilansowej udziałów

Bezpieczna polityka inwestycyjna

  • Kapitał Mzuri CFI 2 jest inwestowany tylko w nieruchomości (jedynie w przypadkach gdy środki oczekują na zaangażowanie w nieruchomości, przewidujemy inwestycje w lokaty bankowe).
  • Zabezpieczenie w postaci wpisów do Ksiąg Wieczystych
  • Zarząd Spółki ma zakaz udzielania gwarancji, poręczeń itp. – to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej
  • Każdorazowa inwestycja poprzedzana jest analizą ryzyka
  • Ryzyko jest rozproszone dzięki inwestowaniu w różnych miastach Polski i nabywaniu różnych typów nieruchomości

Mzuri CFI 2 wykorzystuje sprawdzony model zarządzania ryzykiem Grupy Mzuri umożliwiający bieżące przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka mogącego mieć wpływ na terminowość i zyskowność realizowanych projektów. Na model zarządzania ryzykiem Mzuri CFI 2 składają się regularnie aktualizowane procesy i procedury umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem, jakie napotykają inwestycje o znacznej wartości.
Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami