Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter
Strategią Mzuri CFI 2 jest aktywne lokowanie aktywów w nieruchomości mieszkaniowe, przeprowadzenie ich remontu, wynajęcie, a następnie długoterminowe czerpanie korzyści z czynszu najmu.

Przez cały czas możliwe jest zwiększanie kapitału zakładowego spółki poprzez dodatkowe wpłaty obecnych udziałowców, bądź poprzez wpłaty dokonywane przez nowych inwestorów. Pozwoli to na zwiększenie liczby przeprowadzonych inwestycji i ma na celu stworzenie zrównoważonego portfela projektów i aktywów generujących dochód. Dzięki temu ryzyko będzie zminimalizowane, ponieważ całość kapitału nie będzie zainwestowana w jeden projekt, tylko w szereg nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych w największych miastach całej Polski.

Mzuri CFI 2 poszukuje atrakcyjnych inwestycyjnie mieszkań na terenie Polski, w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, w których zarządzanie najmem może być obsłużone przez Mzuri Sp. z o.o. Nieruchomości te charakteryzuje niższa od rynkowych cena zakupu, ponieważ przeważnie wymagają one generalnego remontu, adaptacji do celów mieszkaniowych, pochodzą z aukcji / licytacji itp.

Mzuri Investments – która szuka nieruchomości na rzecz Mzuri CFI 2 - potrafi wykorzystać ukryte walory nieruchomości i podwyższyć ich potencjał najmu wykorzystując wieloletnie doświadczenie spółki w tej branży.

Pierwszy rok obrotowy (do dnia 30.09.2016) Spółka przeznaczyła na budowę portfela mieszkań (poszukiwanie ofert, zakup, remont, wynajęcie). Zysk wypracowany w drugim roku obrotowym (od 01.10.2016 do 30.09.2017) nie osiągnął jeszcze docelowego poziomu, więc pierwsze wypłaty dywidendy dla Inwestorów będą w granicach 3% w skali roku. Docelowa stopa zwrotu na poziomie ok. 7% rocznie osiągnięta zostanie w trzecim roku (od 01.10.2017 do 30.09.2018) i pozostanie już na tym poziomie przez kolejne lata. 

Aktualna opłata za dołączenie do Mzuri CFI 2, które przynosi już dochód z wcześniej nabytych i wynajętych mieszkań, wynosi 125 zł za 1 udział. Cena ta obowiązuje do 31 stycznia 2018 roku. Począwszy od lutego 2018 roku cena wzrośnie. Rosnąca cena jest jakoby ceną za niższe ryzyko, jakie ponosi Inwestor przystępujący do Mzuri CFI 2 później niż osoba, która zainwestowała we wcześniejszych etapach (np. przed rozpoczęciem zakupu mieszkań).

Podstawową ideą powołania Mzuri CFI 2 było umożliwienie objęcia udziałów maksymalnie szerokiej grupie Inwestorów. Dlatego minimalny limit dla wpłat w ramach Mzuri CFI 2 wynosi 11.250 zł.


Zasady wyjścia z inwestycji


Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez:
  • odsprzedaż całości lub części udziałów innemu Inwestorowi
  • odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 2, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (przed upływem roku od objęcia udziałów środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z wycofaniem kapitału – patrz tabela poniżej).

WYCOFANIE KAPITAŁU PRZEZ UMORZENIE UDZIAŁÓW LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW KWOTA ZWRÓCONA INWESTOROWI
PRZED UPŁYWEM PIERWSZEGO ROKU OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW 80% wartości nominalnej udziałów
PO UPŁYWIE ROKU OD MOMENTU OBJĘCIA UDZIAŁÓW 100% wartości bilansowej udziałów

Bezpieczna polityka inwestycyjna

  • Kapitał Mzuri CFI 2 jest inwestowany tylko w nieruchomości (jedynie w przypadkach gdy środki oczekują na zaangażowanie w nieruchomości, przewidujemy inwestycje w lokaty bankowe).
  • Zabezpieczenie w postaci wpisów do Ksiąg Wieczystych
  • Zarząd Spółki ma zakaz udzielania gwarancji, poręczeń itp. – to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej
  • Każdorazowa inwestycja poprzedzana jest analizą ryzyka
  • Ryzyko jest rozproszone dzięki inwestowaniu w różnych miastach Polski i nabywaniu różnych typów nieruchomości

Mzuri CFI 2 wykorzystuje sprawdzony model zarządzania ryzykiem Grupy Mzuri umożliwiający bieżące przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka mogącego mieć wpływ na terminowość i zyskowność realizowanych projektów. Na model zarządzania ryzykiem Mzuri CFI 2 składają się regularnie aktualizowane procesy i procedury umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem, jakie napotykają inwestycje o znacznej wartości.