Strategia Mzuri CFI Łódź opiera się na wykorzystaniu efektów synergii wynikających z zakupu kilku kamienic w krótkim okresie czasu. Celem Spółki jest budowa portfela nieruchomości poprzez zakup wynajętych kamienic (idealnie generujących dochód z czynszów), następnie ich remont i podniesienie wartości, zakończony sprzedażą gotowych lokali. Proces ten będzie powtarzany wielokrotnie w celu maksymalizacji zysku. Dodatkowo Spółka będzie zajmować się rewitalizacją niezamieszkałych kamienic, zabudową wolnych działek, jak i nabywaniem oraz wynajmowaniem pojedynczych mieszkań.

Działalność spółki będzie finansowana w pierwszej fazie kapitałem własnym (wpłaty od Inwestorów na zakup pierwszych kamienic), a następnie długiem (opcjonalna pożyczka od Inwestorów, przeznaczona na kolejne zakupy oraz finansowanie remontów) i/lub przychodami ze sprzedaży mieszkań.

Mzuri CFI Łódź to wehikuł zamknięty - Inwestorzy przystępować mogli do Spółki we do końca stycznia 2018 roku.

Minimalny limit dla inwestowania w ramach Mzuri CFI Łódź wynosił 10 000 zł

Jeżeli Spółka nie sprzeda danej kamienicy jako całości, Wspólnicy Mzuri CFI Łódź (z wyłączeniem spółek Grupy Mzuri) będą mieli pierwszeństwo w zakupie mieszkań, które powstaną w wyniku przeprowadzonych remontów lub zabudowy działek. Mieszkania te będą oferowane po cenie, która z jednej strony będzie atrakcyjna dla kupujących, tak by otrzymali wysoką stopę zwrotu z inwestycji w najem, z drugiej zaś zapewni szybką sprzedaż i wysoki zwrot dla Wspólników Mzuri CFI Łódź.


Zasady wyjścia z inwestycji


Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez:
  • odsprzedaż całości lub części udziałów, po cenie uzgodnionej pomiędzy stronami transakcji, innemu Inwestorowi:

  • spośród grona Udziałowców Spółki Mzuri CFI Łódź,
    spoza grona Udziałowców,

  • odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI Łódź, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (w trakcie trwania inwestycji) -  przed upływem pierwszych osiemnastu miesięcy od objęcia udziałów środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z wycofaniem kapitału – patrz tabela poniżej.

WYCOFANIE KAPITAŁU KWOTA ZWRÓCONA INWESTOROWI
PRZED UPŁYWEM PIERWSZYCH OSIEMNASTU MIESIĘCY OD OBJĘCIA UDZIAŁÓW 80% wartości nominalnej udziałów
PO UPŁYWIE OSIEMNASTU MIESIĘCY OD OBJĘCIA UDZIAŁÓW Wartość bilansowa udziałów uwzględniająca wzrost cen nieruchomości w Łodzi

Bezpieczna polityka inwestycyjna

  • Spółka realizuje zatwierdzoną w Umowie Spółki strategię inwestycyjną, której nie można zmienić bez zgody Wspólników
  • Kapitał Mzuri CFI Łódź jest inwestowany tylko w nieruchomości i ich remont/rozbudowę (jedynie w przypadkach gdy środki będą oczekiwać na zaangażowanie w nieruchomości, dopuszczalne są inwestycje w lokaty bankowe lub jednostki udziałowe funduszy rynku pieniężnego oraz udzielanie pożyczek zabezpieczonych)
  • Kapitał przeznaczony na zakup nieruchomości zabezpieczony jest w postaci wpisu do Księgi Wieczystej
  • Zarząd Spółki ma zakaz udzielania gwarancji, poręczeń itp. – to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej, której dwóch Członków wybierają Inwestorzy
  • Inwestorzy otrzymują dostęp do Strefy Inwestora na www.mzuricfi.pl, gdzie mogą śledzić aktualną działalność Spółki

Mzuri CFI Łódź wykorzystuje sprawdzony model zarządzania ryzykiem Grupy Mzuri umożliwiający bieżące przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka mogącego mieć wpływ na terminowość i zyskowność realizowanych projektów. Na model zarządzania ryzykiem Mzuri CFI Łódź składają się regularnie aktualizowane procesy i procedury umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem, jakie napotykają inwestycje o znacznej wartości.

Strategią Mzuri CFI Alfa jest aktywne lokowanie aktywów w mieszkania i kamienice. Celem inwestowania będą tylko nieruchomości*.

Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami