Mzuri CFI 4 stosuje strategię inwestycyjną polegającą na re-dewelopmencie (czyli flippingu) nieruchomości. Spółka nabędzie kilka budynków i przeprowadzi ich remont. Wydzielone w ten sposób mieszkania przeznaczone na wynajem zostaną sprzedane, a Spółka osiągnie zysk na różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a kosztami poniesionymi w całym procesie inwestycyjnym.

Mzuri CFI 4 to wehikuł zamknięty - Inwestorzy przystępować mogli do Spółki we wrześniu 2016 roku. 

Mzuri CFI 4 poszukiwało atrakcyjnych inwestycyjnie budynków na terenie Polski, we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Nieruchomości takie zostały znalezione w Warszawie i w Krakowie. Po zakończeniu remontu mieszkania na wynajem sprzedawane będą po atrakcyjnych rynkowo cenach, tak aby zapewnić wysoki zwrot Inwestorom nabywającym te lokale. Pierwszeństwo w ich zakupie będą mieli udziałowcy Mzuri CFI 4.

Dzięki temu, że okres zaangażowania kapitału Inwestorów jest maksymalnie skrócony, pozwoli to na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Dodatkowym czynnikim maksymalizującym zwrot dla Wspólników Mzuri CFI 4 jest zmniejszenie wysokości kapitału niezbędnego do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dzięki temu, że prace remontowe w większości sfinansowane zostaną ze środków ze sprzedaży mieszkań, wysokość kapitału niezbędna do rozpoczęcia inwestycji została ustalona na najniższym możliwym poziomie - wystarczającym do przygotowania i rozpoczęcia remontu.

Przewidywany czas trwania inwestycji ok. 1-2 lata w zależności od uzyskanych warunków zabudowy umożliwiających nadbudowę kondygnacji lub zabudowę wolnych fragmentów działek. 

Podstawową ideą powołania Mzuri CFI 4 było umożliwienie objęcia udziałów szerokiej grupie Inwestorów. Dlatego minimalny limit dla inwestowania w ramach Mzuri CFI 4 wynosi 10 000 zł.


Zasady wyjścia z inwestycji


Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez:
  • rozliczenie przez Spółkę inwestycji, wypłatę kapitału i zysku (po zakończeniu inwestycji),
  • odsprzedaż całości lub części udziałów innemu Inwestorowi (w trakcie trwania inwestycji),
  • odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 4, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (w trakcie trwania inwestycji) -  przed upływem pierwszych dwóch lat od objęcia udziałów środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z wycofaniem kapitału – patrz tabela poniżej.

WYCOFANIE KAPITAŁU KWOTA ZWRÓCONA INWESTOROWI
PRZED UPŁYWEM PIERWSZYCH DWÓCH LAT OD OBJĘCIA UDZIAŁÓW 75% wartości nominalnej udziałów
PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW 100% wartości bilansowej udziałów

Bezpieczna polityka inwestycyjna

  • Spółka realizuje zatwierdzoną w Umowie Spółki strategię inwestycyjną, której nie można zmienić bez zgody Wspólników
  • Kapitał Mzuri CFI 4 jest inwestowany tylko w nieruchomości i ich remont/rozbudowę (jedynie w przypadkach gdy środki będą oczekiwać na zaangażowanie w nieruchomości, dopuszczalne są inwestycje w lokaty bankowe)
  • Kapitał przeznaczony na zakup nieruchomości zabezpieczony jest w postaci wpisu do Księgi Wieczystej
  • Zarząd Spółki ma zakaz udzielania gwarancji, poręczeń itp. – to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej, której dwóch członków wybierają Inwestorzy
  • Inwestorzy otrzymują dostęp do Strefy Inwestora na www.mzuricfi.pl, gdzie mogą śledzić aktualną działalność Spółki

Mzuri CFI 4 wykorzystuje sprawdzony model zarządzania ryzykiem Grupy Mzuri umożliwiający bieżące przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka mogącego mieć wpływ na terminowość i zyskowność realizowanych projektów. Na model zarządzania ryzykiem Mzuri CFI 4 składają się regularnie aktualizowane procesy i procedury umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem, jakie napotykają inwestycje o znacznej wartości.

Strategią Mzuri CFI Alfa jest aktywne lokowanie aktywów w mieszkania i kamienice. Celem inwestowania będą tylko nieruchomości*.

Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami